O SEMINARIUM

Zawartość merytoryczna seminarium oparta została na opracowanych i wydanych wspólnie przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa i Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy Wytycznych Projektowania, Instalowania, Uruchamiania i Konserwacji Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych SITP WP-04:2021 / CNBOP-PIB W-0004:2021.

Jest to pierwsza tego typu publikacja na rynku polskim, przedstawiająca w skondensowanej i jednocześnie możliwie prostej formie, skomplikowane i stosunkowo nowe zagadnienia, związane z projektowaniem dźwiękowych systemów ostrzegawczych. Temat ten obejmuje swoim zakresem kilka obszarów: elastyczne planowanie ewakuacji, konfigurowanie DSO, zapewnienie współpracy z innymi systemami, planowanie instalacji, elektroakustykę oraz akustykę.

Na seminarium zapraszamy przede wszystkim projektantów, instalatorów, konserwatorów, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz funkcjonariuszy z pionów kontrolno-rozpoznawczych Państwowej Straży Pożarnej. Zakres merytoryczny seminarium jest również pomocny dla właścicieli, zarządców i użytkowników budynków i obiektów, w których zainstalowano DSO, a także dla producentów elementów tych systemów oraz ich wykonawców w obiektach.

Przy opracowaniu referatów wykorzystano ponad dziesięcioletnie doświadczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego w działalności certyfikacyjnej, laboratoryjnej, naukowo-badawczej i szkoleniowej w zakresie DSO, a także doświadczenie projektowe i specjalistyczne członków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

Zamiarem organizatorów seminarium jest przedstawienie zagadnień tematycznych w taki sposób, aby możliwe było nabycie wiedzy i konkretnych umiejętności oraz wykorzystanie ich w praktyce. System DSO nie funkcjonuje w obiekcie jako twór autonomiczny, jego sposób działania nie może być oparty na wizji jednego człowieka, dlatego organizatorzy przygotowując to seminarium szkoleniowe zwracają szczególną uwagę na proces uzgodnień i koordynacji branż przy powstawaniu DSO. 

Poszczególne referaty seminarium zredagowano w taki sposób, aby przeprowadzić odbiorcę Wytycznych przez cały proces powstawania DSO, pokazując jego specyfikę, natomiast szczegóły podane są w publikacji Wytycznych.